Project Briel

Veerle Van Daele 09 267 86 52

De provincie Oost-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg nv en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om de industriezone in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen. Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde.

Een korte blik op wat voorafging

In 2009 werd in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen een masterplan opgemaakt voor het industriegebied Briel in Baasrode. In deze studie werd gekozen voor de transformatie van het gebied tot een watergebonden bedrijventerrein omwille van de ligging aan de Schelde en de enorme potenties voor watergebonden bedrijvigheid. De binnenvaart is immers het transportmiddel van de toekomst en heeft een aantal belangrijke troeven: het is milieuvriendelijk, goedkoop, snel en op tijd.

Het gebied is een industriezone volgens het gewestplan en wordt reeds enige tijd gekenmerkt door een laag kwaliteitsbeeld en een mix van functies. Om de transformatie van een verouderde industriezone naar een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein te realiseren werken de provincie Oost-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg nv en de POM Oost-Vlaanderen sinds 2011 samen onder de naam ‘Project Briel’.

Waarom een watergebonden bedrijventerrein?

Door een deel van het transport via de weg naar transport via de waterweg te verschuiven, kan de binnenvaart onze mobiliteit verbeteren, de files verminderen en bovendien de verkeersveiligheid en leefbaarheid positief beïnvloeden. Het is helemaal niet de bedoeling om van Baasrode een haven te maken, maar wel om de bedrijven die op het terrein hun activiteiten uitbouwen zoveel mogelijk van de waterweg gebruik te laten maken om de goederen aan en af te voeren. De moderne overslaginfrastructuur neemt een beperkte ruimte in en veroorzaakt weinig lawaaihinder.

Project Briel als hefboom voor een betere mobiliteit

De bereikbaarheid van het bedrijventerrein moet en zal verbeterd worden. Het Project Briel biedt een opportuniteit om het mobiliteitsprobleem op zowel de site als de ruimere omgeving aan te pakken.
Er werd een eerste mobiliteitseffectenrapport (MOBER) voor het bedrijventerrein opgemaakt. Aan de hand van concrete gegevens en dit MOBER werden voor het eerst gesprekken gevoerd met de betrokken instanties om tot een duurzame oplossing te komen voor de mobiliteit in de omgeving.

Daaruit bleek dat verder onderzoek nodig was. Er wordt daarom een tweede mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgemaakt. Deze studie onderzoekt verschillende scenario’s, hoe het bedrijventerrein best kan ontsloten worden naar de N41. Dit is een verdere uitwerking van de belangrijkste oplossing van het eerste MOBER, namelijk de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg langs de spoorweg.
Deze studie wordt opgemaakt in samenwerking met de stad Dendermonde, de gemeente Buggenhout en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

Projectgebied – deelgebieden

Het projectgebied omvat het huidige industriegebied in Baasrode en Buggenhout volgens het gewestplan.

Na een grondige inventarisatie van het gebied, overleg met de bedrijven en een eerste haalbaarheidsonderzoek, werd besloten om het gebied op te splitsen in deelgebieden.

Deelgebied 1

Het eerste deel omvat het gebied gelegen aan de Schelde, vanaf de gemeentegrens met Buggenhout, tot aan de Fabriekstraat. De spoorweg vormt de zuidelijke grens.
Het project heeft voor dit gebied de maximaal haalbare transformatie tot een watergebonden bedrijventerrein tot doel.

Deelgebied 2

Het tweede deel bevindt zich ten westen van de Fabriekstraat en omvat onder andere de kmo-zone Steenkaaistraat.

Alvatsite

In 2017 werd onderzocht om de aanpalende Alvatsite, gelegen op grondgebied van de gemeente Buggenhout, mee te betrekken bij het project Briel als een derde deelgebied. Er werd een masterplan voor het gebied opgemaakt.
De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen besliste in 2019 om de Alvatsite niet langer bij het project te betrekken. De sterk vervuilde site wordt gesaneerd door OVAM en zal vervolgens ontwikkeld worden als een kmo-zone door de gemeente Buggenhout. De mobiliteit van deze zone wordt wel meegenomen bij de opmaak van het tweede MOBER.

Opmaak Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

Voor deelgebieden 1 en 2 wordt een PRUP opgemaakt. Daarin zal deelgebied 1 exclusief voor watergebonden bedrijven worden gereserveerd.
Voor deelgebied 2 blijft de huidige bestemming behouden. Dit gebied is binnen het project vooral van belang voor de mobiliteit.
Er werd een voorontwerp voor het PRUP opgemaakt en een aantal bijhorende studies:

Duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor leefbaarheid

Parallel met de opmaak van het PRUP zullen DVW en de POM Oost-Vlaanderen werken aan een inrichtingsplan en een beheerplan, waarbij gestreefd wordt naar een verbeterde beeldkwaliteit en een goed beheer, samen met de bedrijven, om de kwaliteit ook in de toekomst hoog te houden.
Bij de opmaak van het inrichtingsplan wordt vooral een betere leefbaarheid van het gebied nagestreefd: het voorzien van groenbuffers en een veilig fietspad en mogelijk de aanleg van een nieuwe interne ontsluitingsweg die de bereikbaarheid moet verbeteren.

Meer informatie of vragen?

De partners van het project Briel hechten veel belang aan een goede communicatie met de omwonenden. Daarom werden in het verleden reeds een aantal nieuwsbrieven verdeeld en infovergaderingen georganiseerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht: