Privacyverklaring

De POM Oost-Vlaanderen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke gegevens we verzamelen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De POM Oost-Vlaanderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als POM Oost-Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

POM Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
E info@pomov.be
T 09 267 86 00

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de POM Oost-Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de POM Oost-Vlaanderen;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen of verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

De POM Oost-Vlaanderen bewaart uw persoonsgegevens zolang u ingeschreven staat op onze nieuwsbrief. Indien u niet langer de nieuwsbrief of andere uitnodigingen wenst te ontvangen, kan u zich te allen tijde uitschrijven via de link onderaan in de nieuwsbrief. Uw gegevens zullen niet langer dan twee jaar bewaard blijven na datum van uitschrijven.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige  verwerking, zoals:

 • alle personen die namens POM Oost-Vlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. In deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De POM Oost-Vlaanderen kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Deze eerste versie dateert van 04/05/2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.